sweeteralert2 第一次弹出位置靠上问题

修改 sweetalert2.js 里面的 getTopMargin() 方法,将:var height = elem.clientHeight;,改成:var height = elem;

来源:https://zhidao.baidu.com/question/1835330028935363260.html

更多参考:https://www.cnblogs.com/beiz/p/5238124.html


258 Clicks !

发表评论

电子邮件地址不会被公开。